stock SHG image
Shinhan Financial Group Co. Ltd.
〈SHG〉
英文名稱 Shinhan Financial Group Co. Ltd. 交易代號 SHG
中文名稱 交易所 NYSE
地址 120 2-ga Taepyung Ro Jung Gu,Seoul100-102, 00000,Korea, Republic Of 公司網址 http://www.shinhangroup.com/
市值 18,180,812,166 (2019/02/19) 流通股數 474,199,587 (2017/12/31)
員工人數 143 股東人數 543 (2014/12/31)
所屬指數 所屬產業 銀行
經營概述 Shinhan Financial Group Co. Ltd.在韓國是一家金融控股公司,該公司透過子公司Shinhan Bank進行銀行業務,除此以外,集團還經營證券、信用卡、財產管理、租賃、和財務規劃。目前在韓國為第二大銀行。
產業地位 韓國最大金融集團之一